Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Lastega peredele

print

Pärast lapse sündi on vanematel õigus mitmele sotsiaalkindlustusameti makstavale hüvitisele. Siin kirjeldame perehüvitiste lihtsustatud skeemi selle kohta, milliseid hüvitisi on võimalik saada, kui perre sünnib laps. Skeemist on võimalik leida kiiresti esmast infot, kuidas toimub hüvitiste maksmine erinevate peres aset leidvate sündmuste korral.

LAST OODATES

Sünnitushüvitis/rasedus- ja sünnituspuhkus
Sünnitushüvitist saab ainult töötajana ravikindlustatud naine sünnituslehe alusel, mille väljastab arst või ämmaemand. Sünnituslehte on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkusele (edaspidi sünnituspuhkus) jäämisel kuni 140 päevaks.
Rohkem infot leiad SIIT

Isapuhkus
Kui perre on sündimas või on juba sündinud laps, on isal õigus võtta 10 tööpäeva isapuhkust ajavahemikus kahest kuust enne lapse sündi kuni lapse kahe kuu vanuseks saamiseni. Edasi loe SIIT

KUI LAPS ON SÜNDINUD

Lapse registreerimine
Lapse sünni registreerimiseks tuleb vanemal esitada lapse esimese elukuu jooksul avaldus perekonnaseisuasutusele. Sündi registreerivad perekonnaseisuasutused: maakonnakeskuses maavalitsus, kohalikus omavalitsuses valla- või linnavalitsus. Maavalitsuste kontaktid on siin: http://www.maavalitsus.ee/kontaktid
 

Kohaliku omavalitsuse sünnitoetus
Kohalikel omavalitsustel on erinevad sünnitoetuse maksmise tingimused, mille kohta saad infot elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest.

Sünnitoetus
Sotsiaalkindlustusameti poolt ettenähtud ühekordne toetus. Edasi loe SIIT. Taotle SIIT

Lapsetoetus
Lapsetoetust maksame iga lapse kohta alates sünnist kuni 16-aastaseks saamiseni. Edasi loe SIIT. Taotle SIIT

Lapsehooldustasu
Lapsehooldustasu on õigus saada ühel vanematest, kui peres kasvab alla kolme aastane laps või lisaks kolme kuni kaheksa-aastaseid lapsi. Edasi loe SIIT. Taotle SIIT

Vanemahüvitis
Vanemahüvitist maksame, et säilitada sulle varasem sissetulek, kuna tulu laste kasvatamise tõttu väheneb. Enne lapse 70 päeva vanuseks saamist on õigus vanemahüvitisele lapse emal. Pärast lapse 70 päeva vanuseks saamist on õigus hüvitisele ühel lapsehoolduspuhkusel oleval vanemal – hüvitist võib taotleda ka lapse isa. Maksame vanemahüvitist 435 päeva eest või kuni lapse pooleteiseaastaseks saamiseni. Edasi loe SIIT. Taotle SIIT

Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe
Seda maksame juhul, kui su eelmine laps on alla kahe aasta kuue kuu vanune ning sünnitushüvitise ühe päeva suurus on väiksem kui vanemahüvitise ühe päeva summa. Edasi loe SIIT. Taotle SIIT

Kohustusliku kogumispensioni täiendavad sissemaksed
Kui elad Eestis, su peres on kuni 3-aastane laps ning oled liitunud pensioni II sambaga, maksame sinu kohustusliku kogumispensioni kontole täiendavalt 4% Eesti keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatavast ühe kalendrikuu tulust. Edasi loe SIIT. Taotle SIIT

KUI KASVATAD LAST ÜKSI

Üksikvanema lapse toetus
Üksikvanema lapse toetust maksame, kui sinu lapse sünniaktis puuduvad andmed lapse isa kohta või sinu lapse teine vanem on tunnistatud ametlikult tagaotsitavaks. Edasi loe SIIT.

KUI SU PERE ON LASTERIKAS

Seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetus kuni 30.06.2017
Sul on õigus saada iga kuu seitsme- ja enamalapselise pere toetust, kui sinu peres kasvab vähemalt seitse last, kelle eest maksame sulle lapsetoetust. Edasi loe SIIT

Lasterikka pere toetus alates 01.07.2017
Sul on õigus saada lasterikka pere toetust, kui sinu peres kasvab vähemalt 3 last, kelle eest maksame sulle lapsetoetust. Edasi loe SIIT

LAPS ON 16-AASTANE

Pärast lapse 16-aastaseks saamist maksame sulle lapsetoetust edasi siis, kui laps õpib. Edasi loe SIIT.

OLUKORRAD, MIS MÕJUTAVAD PEREHÜVITISTE SAAMIST

Lapsendamishüvitis
Haigekassa maksab lapsendamishüvitist ravikindlustatud isikule alla 10-aastase lapse lapsendamisel. Edasi loe SIIT.

Lapsendamine
Sul on õigus lapsendamistoetusele, kui oled lapsendanud lapse. Edasi loe SIIT

Lapse eestkostele võtmine või perekonnas hooldamine
Sul on õigus eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetusele, kui kasvatad last, kelle vanemad seda ei tee, ning kohus on määranud su eestkostjaks või oled võtnud lapse oma perre hooldamisele. Edasi loe SIIT.

Lapse vanem viibib aja- või asendusteenistuses kaitseväes
Sul on õigus ajateenija või asendusteenistuja lapse toetusele, kui sina või sinu lapse teine vanem on Eestis aja- või asendusteenistuses. Edasi loe SIIT.

Olid lapsena eestkostel, perekonnas hooldamisel või kasvasid asenduskodus
Maksame sulle elluastumistoetust siis, kui oled asunud kahe aasta jooksul pärast eestkoste või perekonnas hooldamise lepingu lõppemist või asenduskodust lahkumist iseseisvalt uude elukohta elama. Edasi loe SIIT

Kui pereliige elab või asub tööle Euroopa Majanduspiirkonna riiki või Šveitsi Konföderatsiooni
Kui sina elad Eestis, aga su pereliige elab või töötab Euroopa Majanduspiirkonnas või Šveitsi Konföderatsioonis (EMP), kohaldatakse perehüvitiste määramisel Euroopa Liidu koordineerimisreegleid. Edasi loe SIIT.

ELATISABI
Juhul kui lapse vanem ei maksa lapsele elatist, on võimalik saada elatisabi riigilt. 

Kohtumenetlusaegne elatisabi
Maksame sulle 150 päeva eest elatisabi, kui oled pöördunud kohtusse elatise väljamõistmiseks vanemalt, kes ei täida ülalpidamiskohustust, ning sulle on väljastatud makseettepaneku määrus või hagi tagamise määrus ja kohus ei ole veel elatise asjas kohtuotsust teinud. Edasi loe SIIT. Taotle SIIT.

TäitemenetIusaegne elatisabi
Maksame sulle täitemenetlusaegset elatisabi, kui elatist maksma kohustatud vanem seda ei tee. Elatisabile on õigus alaealisel või kuni 21-aastasel õppival lapsel, kelle kasuks on kohus elatise välja mõistnud. Edasi loe SIIT.

ERI OLUKORRAD PEREKONNAS

Puudega lapse toetus / puudega lapse rehabilitatsioon
Kui su lapsel on tuvastatud puue, siis maksame sulle iga kuu sotsiaaltoetust. Kui su laps ei tule erinevate takistuste tõttu eakohaselt toime, siis on sul võimalik taotleda lapsele sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust. Edasi loe SIIT.

Puudega vanem
Kui sul on tuvastatud puue ja sa oled last üksi kasvatav puudega vanem, hooldaja või eestkostja ning teie peres kasvab lapsi, siis maksame sulle puudega vanema toetust. Edasi loe SIIT.

Puhkepäevad puudega lapse vanemale
Kui su lapsel on puue ja sa töötad, siis on sul õigus saada iga kuu täiendavalt üks puhkepäev. Avaldus puhkepäeva saamiseks esita tööandjale. Edasi loe SIIT

Toitjakaotuspension
Kui lapse vanem on surnud, maksame lapsele toitjakaotuspensionit. Edasi loe SIIT.

Lapse vanemad ei ela enam koos
Kui vanemad ei ela koos, aga osalevad võrdselt lapse kasvatamises, siis peavad nad omavahel kokku leppima, kumb neist saab lapse eest perehüvitisi. Edasi loe SIIT.

Peres kasvavad koos mitme eri vanema lapsed 
Sinu peres kasvavad nii sinu kui su elukaaslase/abikaasa lapsed eelmisest kooselust ja teie ühised lapsed. Edasi loe SIIT.
 


 

 

 
all web industry