Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Õppelaenude kustutamine

print

Alates 2009. aasta 1. juulist uusi õppelaenu kustutamise taotlusi enam vastu ei võeta!
 
Inimesed, kelle suhtes on juba tehtud õppelaenu kustutamise otsus, õiguslik olukord ei muutu, nende õppelaenu kustutamist jätkatakse kustutamisotsuses määratud ulatuses ja korras.

Inimestele, kes lõpetavad õpingud või kellel sünnib laps pärast 2009. aasta 30. juunit või kes ei ole taotlust esitanud enne 1. juulit 2009. a, õppelaenu osalise kustutamise võimalus enam ei laiene.

 

 

 

Olümpiavõitja riiklik toetus

print


Olümpiavõitja riiklikku toetust määratakse ja makstakse isikule, kes on Eesti kodanik ning on saavutanud olümpiahartas sätestatud olümpiaspordialal või paraolümpiamängude programmi kuuluval spordialal olümpiavõidu, esindades Eesti Vabariiki.

Toetust saab taotleda:
vanuse alusel – kümme aastat enne vanaduspensioniea saabumist või
püsiva töövõimetuse alusel – alates püsiva töövõimetuse tuvastamisest, kui töövõime kaotus on vähemalt 40 protsenti.

Paraolümpiamängudel olümpiavõidu saavutanud isik võib taotleda toetust ainult vanuse alusel.

Toetuse suurus

Vanuse alusel makstava toetuse suurus on 650 eurot kuus.

Püsiva töövõimetuse alusel makstava toetuse suuruseks on töövõime kaotusele vastav protsent toetuse määrast.

Toetuse taotlemine

Avaldus toetuse taotlemiseks esitatakse Sotsiaalkindlusametile. Avaldusele lisatakse vastavalt kas rahvusliku olümpiakomitee või paraolümpiakomitee teatis.
Sotsiaalkindlustusamet vaatab toetuste taotlemiseks esitatud dokumendid läbi esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamise päevast.
 

 

 

Matusetoetus

print

Riiklik matusetoetus on matuse korraldamiseks ette nähtud ühekordne toetus. Seda makstakse Eesti alalise elaniku, tähtajalise elamisloa või tähtajalise elamisõiguse alusel Eestis elava välismaalase Eestis või väljaspool Eestit registreeritud surma korra.
Riiklikku matusetoetust on õigus saada nendel matusekorraldajatel, kelle perekonnale määrati matusetoetuse taotlemise kuul või sellele eelnenud 12 kuu jooksul vähemalt ühel korral toimetulekutoetus. Matusetoetust makstakse ka valla- või linnavalitsusele, kui nad korraldavad tundmatu või omasteta isiku matuse.

Riikliku matusetoetuse suuruse kehtestab Riigikogu iga-aastase riigieelarve seadusega ning alates 2015. aastast on riikliku matusetoetuse suurus 250 eurot.

Matusetoetus määratakse, kui toetuse avaldus on esitatud kuue kuu jooksul isiku surmapäevast või surmast teadasaamise päevast arvates.

Matusetoetuse taotlemiseks esitab matusekorraldaja Sotsiaalkindlustusametile avalduse, millele lisab:
• Isikut tõendava dokumendi;
• Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud surma tõendi, isiku surma tõendava dokumendi, mille on välja andnud välisriigi asjaomane asutus, kui surm on registreeritud väljaspool Eestit või arstliku surmateatise, kui isik sündis surnult;
• Politseiasutuse või muu pädeva asutuse dokumendi, mis tõestab isiku surmast teadasaamise aega, kui matusekorraldaja saab matmata või tuhastamata isiku surmast teada rohkem kui 15 päeva pärast surma

Kui matusekorraldajaks on valla- või linnavalitsus, esitab ta lisaks eeltoodule valla- või linnavalitsuse esindaja volikirja.

Matusetoetuse taotlemise avalduse vorm on leitav Sotsiaalkindlustusameti kodulehel http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/muud-blanketid/


 

 
all web industry